Kinderopvang Happy Panda hanteert Algemene Voorwaarden, zie hieronder. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en BSO.

Algemene voorwaarden kinderopvang Happy Panda

Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van het contract en vormen de basis voor de overeenkomst tussen de ouder en de ondernemer. Door het ondertekenen van de overeenkomst, gaat u akkoord met de algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te geven in regels en  conflicten tussen beide partijen te voorkomen. Hieronder zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk vastgelegd.

Artikel 1: Doel algemene voorwaarden.
1.1: om de afspraken en voorwaarden die betrekking hebben op de kinderopvang die Happy Panda biedt duidelijk vast te leggen hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.
Zo weten onze klanten te allen tijde wat kinderopvang Happy Panda biedt en wat wij van onze klanten verwachten. Controle op alle wetten en kwaliteitseisen die de wetgever stelt aan professionele kinderopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is in handen van diverse kundige instanties zoals:
– Brandweer: brandveiligheid en toegankelijkheid;
– Gemeente: handhaving Wet Kinderopvang, bijzondere tegemoetkomingen;
– Voedsel en Warenautoriteit (keuringsdienst van waren): hygiëne;
– Belastingdienst: kinderopvangtoeslag en financiering/tegemoetkoming kinderopvang
vanuit het rijk;
– GGD: personeel, veiligheid, gezondheid, accommodatie, medewerker/kind ratio, pedagogisch beleid, groepsgrootte, inrichting, verhoudingen binnen/buiten ruimte en slaapruimte, klachtenbehandeling;
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opvang die kinderopvang Happy Panda biedt aan kinderen in haar kindercentra van 0 tot 12 jaar of tot de eerste dag van de eerste maand dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Artikel 2: Kwaliteit van opvang.
2.1: kinderopvang Happy Panda staat er voor in dat het aangeboden product van opvang op gebied van huisvesting, materiaal en personele bezetting voldoet aan alle wettelijke eisen m.b.t. tot kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

2.2: personen werkzaam in de opvang bij Kinderopvang Happy Panda zijn in bezit van een verklaring omtrent het gedrag , afgegeven volgens de wet justitiële gegevens, en aanwezig bij Kinderopvang Happy Panda. Kinderopvang Happy Panda overlegt bij start van het arbeidscontract genoemde verklaring, welke niet ouder mag zijn dan twee maanden.

2.3: als Kinderopvang Happy Panda om enige reden komt te vermoeden dat een medewerker niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, kan zij een nieuwe verklaring eisen, welke niet ouder mag zijn dan twee maanden.

Artikel 3: Het contract.
3.1: kinderopvang Happy Panda biedt haar klanten enkel opvang indien zij beschikt over een door beide partijen ondertekend contract met betrekking tot de opvang.

3.2: Inschrijvingen, mutaties en opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij Kinderopvang Happy Panda

3.3: het contract met betrekking tot de opvang tussen Kinderopvang Happy Panda en de afnemer – hierna te benoemen ouder/verzorger- gaat in en stopt per de 1e of per de 16e van de maand.

3.4: kinderopvang Happy Panda biedt hele dag opvang 06:00 – 19:00 en halve dag opvang
06:00 – 12:30 of 12:30 – 19:00.

3.5: een contract kinderopvang wordt afgesloten tot maximaal de 15e of laatste dag van de maand van de vierde verjaardag van het kind. Voor verdere opvang dient na deze leeftijd een vernieuwd contract overeengekomen en getekend te worden; een contract voor buitenschoolse opvang.

3.6: het is mogelijk, met wederzijds goedkeuren, om een contract voor kortere tijd aan te gaan.

3.7: voor elke verlenging of wijziging van het contract dient een nieuw contract te worden overeengekomen, en getekend te worden. De algemene voorwaarden blijven in deze gevallen onverminderd van toepassing.

3.8: bij annulering van het contract alvorens de opvang start is ouder/verzorger in de periode korter dan één maand voor de startdatum annuleringskosten verschuldigd van één maand, overeenkomstig de opzegtermijn.

3.9: om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in kinderopvang vanuit het rijk of gemeente is het contract verplicht te bevatten de volgende informatie:
– Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens kinderopvangorganisatie,

– NAW ouders,
– NAW kind,
– Geboortedatum kind,
– Opvangsoort (kdv/bso),
– Aantal opvanguren per jaar,
– Aantal dagdelen per week,
– Ingangsdatum/ einddatum opvang, – Uurtarief,
– Prijs per jaar/maand,
– Dagtekening.

3.10: opzeggen van het contract is mogelijk per de 1e en de 16e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.11: de opzegtermijn geldt tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid , dan wel gegronde risico’s voor de veiligheid onaanvaardbaar is.

3.12: bij het verminderen van afname dient een nieuw contract overeengekomen te worden. Op de dagen of dagdelen van opzegging is ook de opzegtermijn van één maand van toepassing.

3.14: bij elke opvolgende overeenkomst met kinderopvang Happy Panda blijven deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4: Directe beëindiging van het contract:
4.1: grondstelling is dat alle kinderen hartelijk welkom zijn bij kinderopvang Happy Panda.

4.2: indien kinderopvang Happy Panda, ter eigen beoordeling, vaststelt dat een kind gedrag vertoont dat de mentale en/of fysieke gezondheid dan wel veiligheid van het kind zelf, de overige opgevangen kinderen of het personeel schaadt, en gedrag na benoeming aan ouders geen substantiële verbetering vertoont, behoud kinderopvang Happy Panda zich het recht voor ter bescherming van de opvangsituatie het contract per direct te beëindigen.

4.3: bij langer dan 4 maanden afwezigheid van het kind door bijvoorbeeld ziekte moeten de ouders en/of het bedrijf het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats op het kinderdagverblijf willen aanhouden.

4.4: ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen op het kinderdagverblijf volgt kinderopvang Happy Panda de richtlijnen van de GGD. Dat betekent onder meer, dat een kind niet wordt toegelaten als:

  • Het een lichaamstemperatuur van 38,5°C of hoger heeft.
  • Het een besmettelijke ziekte heeft (voor meer informatie zie onze huisregels).
  • Het in ernstige mate diarree heeft.

4.5: bij overlijden van het kind is het contract van rechtswege per direct beëindigd.

4.6: indien medische omstandigheden of validiteit van het kind dusdanig komen te veranderen dat kinderopvang Happy Panda beoordeeld dat het functioneren van het kind binnen de kinderopvang en de kwaliteit van de kinderopvang ernstig beïnvloeden, heeft kinderopvang Happy Panda het recht het contract per direct te beëindigen.

Artikel 5: Informatievoorziening.
5.1: kinderopvang Happy Panda handelt in haar dagelijkse werkzaamheden in de opvang naar haar zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleidsplan. Hierin staat o.a. beschreven op welke wijze kinderopvang Happy Panda toeziet op de ontwikkelingen van de kinderen. kinderopvang Happy Panda heeft haar pedagogisch beleidsplan te allen tijde inzichtelijk op locatie.

5.2: alle ouders worden bij aanvang voorzien van een contract.

5.3: op locatie heeft kinderopvang Happy Panda al haar protocollen inzichtelijk.

5.4: Informatie m.b.t. de werkzaamheden van onze oudercommissies stelt kinderopvang Happy Panda aan ouders beschikbaar op locatie en op de website.

5.5: via haar website stelt kinderopvang Happy Panda informatie beschikbaar over o.a.: haar producten, voeding en verzorging, visie en missie, tarieven, openingstijden, sluitingsdagen etc.

5.6: prijswijzigingen worden door kinderopvang Happy Panda tijdig gecommuniceerd, op een termijn die minimaal gelijk is aan de opzegtermijn.

5.7: kinderopvang Happy Panda verklaart vertrouwelijk met de door ouders/verzorgers verstrekte informatie om te gaan en deze niet ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 6: Facturatie

6.1: facturatie kinderopvang Happy Panda vindt plaats op basis van geplaatste dagdelen en vindt plaats per maand voorafgaand aan de opvangmaand.

6.2: facturatie extra dagdelen vindt achteraf plaats.

6.3: de Ondernemer behoudt zich het recht voor tot nacalculatie over te gaan.

Artikel 7: Betaling
7.1: de ouder/verzorger is voor een afgenomen plaats te allen tijde een vergoeding verschuldigd volgens de contractuele voorwaarden, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.

7.2: de ouder/verzorger is te allen tijde zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan kinderopvang Happy Panda.

7.3: betaling geschiedt maandelijks en vóóraf, overeenkomstig de vergoedingen vanuit het rijk (de belastingdienst toeslagen) en de gemeente.

7.4: de ouder/ verzorger is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De kinderopvang Happy Panda zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder/verzorger de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de kinderopvang de ouder/ verzorger in deze betalingsherinnering voor de situatie dat de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop van die situatie sprake zou zijn verzonden zijn.

7.5: als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt kinderopvang Happy Panda rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7.6: door kinderopvang Happy Panda gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

7.7: een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

7.8: indien contractant failliet wordt verklaart, uitstel van betaling aanvraagt, indien een of meerdere van zijn/haar goederen worden in beslag genomen of indien contractant in de schuldsanering of onder bewind voering komt is kinderopvang Happy Panda gerechtigd de opvang per direct te beëindigen.

7.9: Als een opvang dag op een feestdag valt, wordt deze niet gerestitueerd. Kinderopvang Happy Panda is ook op feestdagen geopend voor zover er opvang wordt afgenomen. Indien er geen opvang wordt afgenomen zal kinderopvang Happy Panda gedurende de feestdagen sluiten. De ouder/verzorger is voor een afgenomen plaats te allen tijde een vergoeding verschuldigd volgens de contractuele voorwaarden, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.

Artikel 8: Klachtenregeling

8.1: kinderopvang Happy Panda heeft een interne en externe klachtenregeling opgesteld. Op verzoek kan een ouder / verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen. Ook is er op locatie een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling te raadplegen. Daarnaast hebben ouders/verzorgers op locatie toegang tot een klachtenformulier.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.
9.1: 1. kinderopvang Happy Panda is niet aansprakelijk voor materiële- of letselschade tijdens de opvangtijden, hoegenaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld en is alleen indien de ouder ten tijde van het ontstaan daarvan niet in de ruimte van de kinderopvang waarbinnen het kind verblijft aanwezig is.

9.2: kinderopvang Happy Panda heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar medewerkers en de kinderen die worden opgevangen. Voor kinderen geldt een secundaire dekking: dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van de ouder/verzorger van het kind voorgaat.

9.3: De aansprakelijkheid van kinderopvang Happy Panda voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van kinderopvang Happy Panda in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

9.4: kinderopvang Happy Panda is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en ouders. Van ouders wordt verwacht dat zij een dekkende WA verzekering voor hun kinderen hebben afgesloten.

Artikel 10: Overmacht

10.1: indien kinderopvang Happy Panda haar verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is kinderopvang Happy Panda gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat kinderopvang Happy Panda op enigerlei wijze schadeplichtig is. Overmacht zijn omstandigheden die niet aan kinderopvang Happy Panda kunnen worden toegerekend, zoals stakingen, het optreden van besmettelijke ziekten, brand en andere ongevallen, beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven.

Artikel 11 – Opzegging

11.1. Opzeggen van de overeenkomst kan geschieden door de kinderopvang als door de ouder/verzorger. Opzegging van de (een deel van de) opvang moet schriftelijk plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van kinderopvang Happy Panda.

Algemene Voorwaarden in PDF.

Start typing and press Enter to search